search
Deutsch English Nederlands
keyboard_arrow_down

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het GFS-Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG (GFS-genootschap ter bevordering van de veehouderij), Ascheberg

I. Lidmaatschap

 1. Het GFS handelt in het kader van de in het reglement vastgestelde taken. De activiteiten beperken zich tot de leden van het genootschap. Inseminaties van zeugen vinden dan ook in principe plaats op bedrijven van leden, uitzonderingen zijn mogelijk.
 2. Het lidmaatschap wordt aangevraagd via een ondertekende aanvraag tot lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt verkregen door een bedrijfsaandeel van 300 € te verwerven, waarvan 50 € direct, ten laatste na afloop van het jaar van het goedgekeurde lidmaatschap betaald wordt.
 3. De leden (bij niet-leden geldt dit vanaf het verlenen van de opdracht) erkennen als contractant de geldigheid van de algemene voorwaarden in de telkens van toepassing zijnde versie.
 4. De voorwaarden gelden voor de levering van sperma, inseminatieprestaties en alle overige dienstverleningen.

 

II.Overeenkomst over de aard van het sperma

 1. GFS garandeert de identiteit van de beer die het sperma levert. GFS garandeert dat het sperma afkomstig is van de deze beer en dat de naam op de portie sperma overeenkomt met de naam van de bestelde beer.
 2. Wanneer bij de bestelling geen beer genoemd wordt of als het sperma van de bestelde beer tijdelijk niet verkrijgbaar is, levert GFS sperma van een vergelijkbare beer en wordt de identiteit van deze vergelijkbare beer vermeld.
 3. GFS garandeert dat het sperma tot aan de overdracht op vakkundige wijze verkregen, verwerkt, bewaard, tussentijds opgeslagen en getransporteerd wordt.
 4. GFS levert sperma van een gemiddelde aard en kwaliteit van de desbetreffende beer.
 5. In zoverre GFS sperma levert uit leveringen die het via externe bedrijven (derden) verkregen heeft, kan het, in afwijking van artikel II, alinea 4 niet instaan voor de kwaliteit van het sperma, maar alleen voor het vakkundig bewaren en verder transporteren van het sperma en voor het door GFS correct vermelden van de identiteit van de kweker.
 6. Dienstverlening door medewerkers van GFS voor het insemineren, scannen evenals alle overige dienstverleningen worden uitgevoerd volgens de regels van de opdracht met de voor dergelijke dienstverleningen gebruikelijke zorgvuldigheid.

Andere eigenschappen van het sperma, o.a. met betrekking tot grootte, kwaliteit, erfelijke ziektes, dierengezondheid, prestatie of overige omstandigheden en eigenschappen vormen geen onderdeel van de leverings- en servicecontracten GFS.

III. Zorgvuldigheidsplicht van de contractpartners

 1. De dienstverlening van GFS voldoet aan de regels van de opdracht en wordt door medewerkers of inleenkrachten/opdrachtnemers van GFS in het bestand van de contractpartner uitgevoerd volgens de onderstaande bepalingen:
 2. De contractpartner verplicht zich ertoe voor de desbetreffende opdracht
  • alleen gezonde dieren voor te stellen,
  • indien nodig op eigen kosten een hulpkracht ter beschikking te stellen,
  • op eigen kosten warm water, zeep en een schone handdoek gereed te houden,
  • aan de medewerkers of inleenkrachten/opdrachtnemers van GFS beschermende kleding ter beschikking te stellen (overall, laarzen, muts).
 1. Alle voor inseminatie voorgestelde zeugen moeten door de contractpartner blijvend en onverwisselbaar gemarkeerd zijn.
 2. Na het uitvoeren van de inseminatie, en zeker bij na-inseminaties, stelt de opdrachtnemer/inleenkracht een inseminatiecertificaat op.
 3. De besteller verklaart bij de bestelling van zaad dat hij zich ertoe verplicht, de inseminatie alleen te laten uitvoeren door personen die over de vereiste vakkennis volgens § 14 van de Tierzuchtgesetz (Duitse wet op de veehouderij) beschikken.

 

IV. Zorgvuldigheidsplicht en aansprakelijkheid van GFS voor materiële schade en beperking van de aansprakelijkheid

Voor afwijkingen van overeengekomen aard en kwaliteit kan op geen enkele manier aansprakelijkheid voor materiële schade geëist worden. Dat geldt niet voor claims met betrekking tot aansprakelijkheid voor levensbedreigende schade, lichamelijk letsel en gezondheidschade voortvloeiende uit nalatig plichtsverzuim van GFS of opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijk vertegenwoordiger of een hulpkracht van GFS. Dat geldt evenmin voor claims met betrekking tot aansprakelijkheid voor overige schade, voortvloeiend uit nalatig plichtsverzuim of ernstig nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of hulpkracht van GFS. In geval van gebreken en/of tekortkomingen geldt het volgende:

 1. De partijen komen overeen dat op kosten van GFS alsnog voldaan wordt aan de bepalingen uit het contract, door nalevering van sperma en/of door het uitvoeren van een inseminatie en/of andere volgens het contract uit te voeren dienstverleningen.
 2. De partijen komen een korting van de vergoeding/van de prijs overeen als de identiteit van het geleverde sperma afwijkt van de overeengekomen identiteit resp. van de in artikel II, punt 2 beschreven procedure en als een wezenlijke vermindering van de handelswaarde van de met dit sperma verwekte biggen te verwachten is. De korting wordt berekend uit het verschil tussen de handelswaarde van de biggen die afstammen van de beer die in strijd met de overeenkomst gebruikt werd en de handelswaarde van de biggen die afstammen van de beer die volgens de overeenkomst wel gebruikt diende te worden.
 3. Beschrijvingen van beren en de afstamming wordt zo goed mogelijk en op basis van de ervaringen door GFS weergegeven. Het gaat hier om een subjectieve weergave van de kennis en om indrukken die geen wezenlijk onderdeel vormen van de overeengekomen aard en kwaliteit en waaruit evenmin conclusies over de kwaliteit van de door het geleverde sperma verwerkte nakomelingen mogelijk zijn.
 4. De partijen komen een aangifte-/meldingsplicht overeen, waarbij de contractpartner verplicht is de levering direct na ontvangst te onderzoeken en eventuele gebreken binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk, per fax of via e-mail te melden. Wanneer de contractpartner deze melding nalaat, geldt de prestatie van GFS als geaccepteerd, tenzij het gaat om situatie of toestand die door onderzoek niet vastgesteld kon worden. Een dergelijke tekortkoming/gebrek moet binnen drie dagen na vaststelling ervan op een gelijkaardige manier aan GFS gemeld worden. Als de contractpartner deze melding nalaat, geldt de prestatie van GFS ook in zoverre als geaccepteerd. De contractpartner kan alleen aanspraak maken op bepaalde rechten als de klacht/tekortkoming tijdig gemeld is. Wanneer GFS de gemelde tekortkomingen/gebreken arglistig verzwegen heeft, kan het zich niet beroepen op de hierboven vermelde regeling.
 5. Risico-overdracht vindt plaats op het moment van levering van het sperma op de overeengekomen locatie.
 6. Overdracht van ziektes, van welke aard dan ook, kan in principe niet volledig uitgesloten worden. GFS kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt in het bijzonder voor PRRS-virussen. PRRS-vrij sperma is dan ook niet vereist. Toch levert GFS sperma dat volgens het meest recente berenonderzoek niet verdacht wordt van PRRS, zoals de inseminatiestations de gezondheid van de beren op basis van een regelmatig onderzoeksrooster controleren en waarbij ook rekening gehouden wordt met de resultaten van het meest recente berenonderzoeken door GFS.
 7. Alle claims van de contractpartner verjaren binnen 6 maanden te rekenen vanaf de levering van het sperma. Dit geldt niet voor aansprakelijkheidsclaims voor overige schade voortvloeiend uit ernstig nalatig plichtsverzuim door GFS of een opzettelijk en ernstig nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiging of een hulpkracht van GFS.
 8. Verdergaande contractuele of strafrechtelijke claims door contractpartner zijn uitgesloten. GFS kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die niet aan de zeugen zelf is ontstaan en evenmin voor gederfde winst of voor overige vermogensschade van de contractpartner.

 

V. Eigendom

Het geleverde sperma/de geleverde accessoires blijft/blijven eigendom van GFS tot de volledige aankoopprijs en de extra kosten betaald zijn aan GFS. Het eigendom wordt vastgesteld op basis van het uit het sperma geworpen big.

 

VI. Betaling

De betaling voor de spermaleveringen en de inseminaties dient na overlegging van een factuur voldaan te worden; bij facturen 8 dagen na overlegging van de factuur en bij incassovolmacht maandelijks. De betalingen dienen zonder aftrek netto voldaan te worden. De berekening van de prestaties gebeurt op basis van de van toepassing zijnde prijslijst. In alle overige gevallen heeft de contractpartner een betalingsachterstand, tenzij hij binnen 30 dagen na de vervaldag en ontvangst van de factuur betaalt of op een gelijkaardige manier een betaling regelt. De opdrachtnemers voor inseminatie hebben het recht om via incasso te betalen.

 

VII. Inkooprelaties met leverancier

Op contracten van GFS met leveranciers, die betrekking hebben op bestellingen resp. leveringen van goederen aan GFS zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, waarbij echter in plaats van artikel IV, VI, VIII en IX de wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Veder dient de leverancier GFS te vrijwaren van alle claims die tegen GFS gesteld worden, met het argument dat goederen die GFS bij de leverancier verwerft zakelijke of juridische schade vertoonde of schade veroorzaakt heeft.

 

VIII. Vrijwaringsclausule, Plaats van uitvoering

Wanneer individuele bepalingen niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen rechtsgeldig. De ongeldige bepalingen dienen vervangen te worden door bepalingen die het doel en zin van dit contract het beste weergeven.

Plaats van uitvoering en levering zijn de desbetreffende bedrijfsruimtes bij GFS, bij inseminaties het erf van de contractpartner en voor al het overige de plaats van levering.

 

IX. Bevoegde rechtbank

Voor eventuele geschillen is de rechtbank in Ascheber, Duitsland bevoegd.

Op alle juridische handelingen van de verkoper en de contractpartner is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Bij alle overeenkomsten is de Duitse tekst bepalend.

Ascheberg, juni 2013


Copyright © 2023 GFS - Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung eG.